<< TILBAKE
PUBLISERT AV Hovedforeningen
OVERSKRIFT Utbygningsplaner - Lovisenlund Idrettsplass
KILDE Hovedforeningen
DATO 16/02/2008
TEKST Hovedstyret i Larvik Turn & IF holdt torsdag 14. februar kl. 1800 et informasjonsmøte på Bøkekroa.
På dette møtet informerte hovedforningens formann, Steinar Islann om utbygginsplanene for den søndre delen av Lovisenlund Idrettsplass.

Hovedstyret i Turn har, sammen med Larvik kommune, utarbeidet en plan plan for sanering av gammel- og oppbygging av ny bygningsmasse langs Gunnar Thoresensvei. Bygningene inneholder i dag kontor, kiosk og boder.
I tillegg planlegges en ny bygning syd for eksisterende klubbhytte. Denne skal knyttes sammen med bygningsmassen mot Gunnar Thoresens vei (se blå markering på skisse.)

Erling Mathisen orienterte om Bøkeskogens venners planer om å regulere parkeringsarealet syd for Lovisenlund Idrettsplass.

Området vest og nordvest for Laovisenlund Idrettsplass får etter hvert navnet Lovisenlund aktivitetspark, og vil inneholde flere aktivitetsarenaer.

INNHOLD En forutsetning for denne utbyggingen er at Larvik kommune bestemmer seg for å bygge- og drive en 4-avdelings kommunal barnehage i den nye bygningsmassen.

I avtaleutkastet står kommunen for både riving- og bygging av de nye bygningene. Klubben ønsker ikke pådra seg utgifter til inn- og utvendig vedlikehold av bygningene. Dette må derfor bli Larvik kommunes ansvar.
I tillegg til leieinntekter for tomtegrunn ønsker Larvik Turn & IF å få dekket sine arealbehov til kiosk, stevnerom, møterom og brytehall/gymsal/aktivitetsrom

Går denne avtalen i orden, slik at planen kan realiseres, betyr dette at Brytegruppa får nye lokaler og at Turngruppa, i samarbeide med barnehagen, kan starte opp igjen i egne lokaler . Klubben vil også disponere aktivitetsrom/gymsal for alle sine medlemmer
Dessuten ønsker klubbens ledelse at Larvik kommune legger til rette for en midlertidig løsning til kontorplass for klubbens administrasjon i forbindelse med riving av eksisterende bygningsmasse og bygging av ny.

I forhandlingene med kommunen har hovedstyret tatt forbehold om at klubbens generalforsamling godkjenner betingelsene i avtalen.
På klubbens årsmøte den 27. februar vil man derfor orientere om avtaleutkastet og be om årsmøtets godkjenning av planene.

KLASSE
LINK