Larvik Turn & IF

FLERBRUKS HALL

Turn-

sanger

IDRETTSSKADER

Om skadetelefonen

Formålet til Skadetelefonen er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet.

Åpen alle dager 0900 – 2100.  Ring 987 02033   (fra utlandet +47 987 02033/ 91 50 20 33)

Skadetelefonen er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin.

 • sikrer tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse, slik at utøvere kan få rask og riktig hjelp i et kvalitetssikret behandlingsnettverk i hele Norge.
 • gir råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader, basert på beste praksis innen idrettsmedisin.
 • gir råd uavhengig av om skaden dekkes av forsikringen eller ikke.
 • betjenes av fysioterapeuter - andre linje er legespesialister.
 • bestiller utredning og behandling. Om skadebehandlingen dekkes bestemmes av Forsikringsselskapet og beror på en individuell vurdering i den enkelte skadesak basert på forsikringsvilkårene.
 • følger opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, bestiller utredning og behandling.

Skadetelefonen gir deg stor trygghet!  Klikk på IDRETTSKADE

Om flyktningers deltakelse i idrett

Kilde: Geir Owe Fredheim , 8. feb 2016

Norges idrettsforbund har mottatt en rekke henvendelser om i hvilke regler det er for personer uten norsk statsborgerskap å delta i idrettsaktivitet i regi av norske idrettslag, krav om medlemskap og forsikringer. I denne forbindelse har NIF laget følgende informasjon for å besvare slike spørsmål.

 

Hvem kan delta i idrettsaktivitet og hvem kan bli medlem i et idrettslag?

 

 • Idrettslagene bestemmer selv hvordan de skal organisere og drive sin aktivitet forutsatt at de følger NIFs regelverk.
 • Idrettslag kan tilby aktivitet for ikke medlemmer. Dette bestemmer idrettslagene selv. Imidlertid så kan det være et krav for å delta i konkurransesystemet i en idrett at en er medlem i et idrettslaget og at medlemmet har en viss tilknytning til Norge som for eksempel lovlig opphold og lengde på botid i Norge. Dette reguleres av kamp- og konkurransereglene som fastsettes av særforbundene. NIFs regelverk regulerer ikke dette. For å få vite hvilke bestemmelser som gjelder for den enkelte idrett må det aktuelle særforbund kontaktes.
 • Det er ikke noe krav om norsk statsborgerskap for å være medlem i et idrettslag. Alle som aksepterer å overholde idrettslagets lover kan bli medlem, forutsatt at de betaler den medlemskontingenten som idrettslaget har fastsatt (minimum kr 100, men dette kan også fravikes av sosiale årsaker dersom idrettslaget bestemmer dette). Idrettslagene er m.a.o. åpen for alle og medlemskap kan bare nektes i helt spesielle tilfeller.
 • For å søke medlemskap i et idrettslag må en kunne oppgi, navn, fødselsdato, kjønn, adresse, telefonnummer og e-post adresse.

 

Hvilke regler gjelder for forsikringer?

 • Det er ikke et krav fra NIF at idrettslagene skal ha sin aktivitet forsikret. Det er kun et lovpålagt krav fra NIF om at idrettslaget må ha en tegnet underslagsforsikring.
 • Idrettslagene må imidlertid ha forsikringer som følger av norsk lov. Eksempler på slike er ansvarsforsikring for motorkjøretøy, yrkesskadeforsikring for ansatte mv.
 • Alle barn, frem til den dato barnet fyller 13 år, og som deltar i aktivitet i regi av et idrettslag har en ulykkesforsikring gjennom NIFs barneidrettsforsikring. Denne dekker kostnader ved ulykker utover ytelser fra folketrygden. Alle barn som driver idrett organisert av et idrettslag dekkes av denne forsikringen. Dette gjelder både de som er medlemmer i idrettslag, men også for ikke medlemmer så lenge aktiviteten er i regi av et idrettslag.
 • Det kan være fornuftig at idrettslaget har en ansvarsforsikring, men dette er heller ikke noe krav. Ansvarsforsikring dekker det økonomiske ansvar sikrede kan pålegges etter alminnelige rettsregler for skader på personer eller ting som tilhører andre.

 

Hvem har rett til helsehjelp?

Asylsøkere og flyktninger har samme rett til helsetjenester som den øvrige

befolkningen. Retten til helsehjelp for asylsøkere og flyktninger gjelder fra de kommer til Norge for å søke asyl. Mer info om rettigheter til helsetjenester for asylsøkere og flyktninger finner en på helsedirektoratets hjemmesider.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE OG SPONSORER

 • X

Forretnings-/regnskapsfører:

Else-Marie Smith

Forretnings-/regnskapsfører:

Brynjar Løkke